Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları Derneği

TMKT Toplantı Notları 2019

TMKT Toplantı Notları 2019

Sayı :101-8-2019/6
Konu : Mevzuat Toplantısı

TOPLANTI NOTLARI
İlgi: a) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönerge

(03/08/2017 tarihli ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren yönerge)

b) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge (11/06/2019 Tarih Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Olur İle Yürürlüğe Giren )

Bilindiği üzere, yeni yayınlanan İlgi b’ deki yönergenin daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulama aşamasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi açısından dernek yönetimimiz TMKT Genel Müdürlüğü tarafından davet almıştır. Bunun üzerine üyelerimizden gelen soru ve yorumlar toparlanarak Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirilmiştir. TMKT Genel Müdür Yardımcısı Sn Caner Arseven ve Daire Başkanı Sn Bülent Özçelik’in önderliğinde gerçekleşen toplantıya Dernek Başkanımız Hafız Pehlevan, Başkan Yardımcısı Çiğdem Eren, Teknik Kurul eğitmen üyeleri Yasin Akil, Serkan Güven, Tankut Yıldız’ın katılmıştır. Toplantıda görüşülen konular aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

  1. TMFB Yönergesi Kapsam başlıklı (2). madde c bendinde “Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler” in kapsam dışında tutulması ile birlikte, sanayi veya hizmet sektöründe çok sayıda işletmenin muafiyet beklentisi içine girdiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, örneğin hizmet sektörünün satın aldığı yakıt ve kimyasallar, işletme laboratuvarları, bakım atölyeleri, temizlik veya hijyen amacıyla kullanılan kimyasallar, özetle yardımcı proseslerde kullanılan tehlikeli maddelerin üretim kapsamında kabul edilmesi gerektiği görüşü iletilmiştir. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yazılı açıklamanın ayrıca yapılacağı bildirilmiştir. Aynı şekilde, TMFB Yönergesi Kapsam başlıklı 2. madde ç “Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri,” de kapsam dışında tutmaktadır. Bu konuda da tehlikeli atık çıkışı çok fazla olmasına rağmen bazı işletmelerin kapsam dışında tutulmasının yaratacağı sıkıntılar paylaşılmıştır. Bu konuyla açıklama yine Bakanlık tarafından değerlendirme sonrasında yapılacaktır.

  2. Tanımlar konusunda “ADR esas alınmalıdır. ADR’de belirtilmeyenler için ulusal mevzuat esas alınır.” Önerimize olumlu bakılmış olup Derneğin konuyla ilgili çalışma yapıp öneri sunması istenmiştir. (Ekteki 6. Madde de benzer şekildedir)

  3. Derneğin EK-2 de yer alan sınıf 6.2 ile ilgili faaliyet listesi konusundaki önerisine istinaden, K’ların bu tür işletmelerin EK-2 kapsamına girip girmediği konusunda karar verebilmesi aşamasında İl Sağlık Müdürlükleri’nden görüş alması önerilmiştir. Derneğin üyeleri bu konuda aydınlatıcı bir duyuru yapabileceği belirtilmiştir.

  4. “Boşaltma işleminin sözleşme ile devredilmesi“ konusunda; ADR 1.4.1.3 referansı “mevcut güvenliğin azaltılmaması” ve “1.4.2'nin ve 1.4.3'ün yükümlülüklerinin sağlanması” şeklinde şartlar getirdiğinden, alıcı-boşaltan işletmelerin öncelikle yükümlülük devri konusunda taşımacı ile en az 1 yıllık sözleşme yapması gerektiği, aksi takdirde, kesinlikle yükümlülük devri yapılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1.4.2.3.1 “Alıcı boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili ADR zorunluluklarının yerine getirildiğini doğrulamakla yükümlüdür” hükmü nedeniyle, Ek 3 değerlendirmesi yapan K’ nın bu zorunlulukların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmesi istenmiştir. Bu konuda insiyatifin tespiti yapacak olan K’larda olduğu, ancak doğru verilmeyen belgelerde de sorumluluğun K’larda olduğu belirtilmiştir. Bu konunun Bölge Müdürlükleri tarafından rastgele denetimler ile kontrol edilebileceği ifade edilmiştir.

5. Yukarıda belirtildiği gibi, ancak şartları tam olarak yerine getiren alıcı-boşaltan’ların boşaltan yükümlülüğünü taşımacıya devredebileceği, diğerlerinin devredemeyeceği belirtilmiştir. Bu işletme sayısının da sanıldığı kadar fazla olmadığı, diğer taraftan 50 ton şartının kaldırılmasıyla birlikte kapsamın çok genişlediği belirtilmiştir.

7. TMGD görevlerinin ADR ile uyumlu hale getirilmesi konusu değerlendirilecektir.

8,9 ve 10.
4a , 4b sigorta şartı geldikten sonra “tam zamanlı” çalışma vb. ifadelerine ihtiyaç kalmadığı, SGK Protokolünün (çift sigorta konusu) 21.06.2019 tarihinde tamamlandığı, en yakın zamanda çift sigortalı olan danışmanların sistemden düşürüleceği ve bu K’ların da zor duruma düşeceği bildirilmiştir. Bundan sonra çift sigortalılar için sistemsel engelleme öngörüldüğü için İDARİ PARA CEZASI bile gerek kalmayabileceği belirtilmiştir.

Diğer Konular;

Taşımacı ve aynı zamanda antrepo vb. sahibi işletmelerin ikisi için ayrı ayrı TMFB belgesi alması gerektiği, ikisine tek bir TMGD atanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca bu firmaların taşıma belgelerine atama yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Ağustos ayından itibaren tüm taşıma belgelerinin sistem üzerinden girilmesi planlanmaktadır.

Ek 3 belgesinde sorulan soruların minimum gerekli bilgiler olup belgenin daha detaylandırılmasının şu an için düşünülmediği, ancak Derneğin önerileri ile birkaç madde daha eklenebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, Derneğin üyelerine daha kapsamlı bir Ek 3 yayınlayabileceği de belirtilmiştir.

Kıyı tesislerinde karayolu, demiryolu faaliyetleri de yürütülüyorsa, TMUB yanında TMFB ve DMR’ de alınması gerektiği, ayrı ayrı atama gerektiği belirtilmiştir.

TMGD hak artışı konusunun kesinlikle gündemde olmadığı ifade edilmiştir.

K’ların bölge dışında faaliyet göstermesi konusundaki ceza miktarının (500 TL) sehven yazıldığı, artırılacağı belirtilmiştir.

İşletmelere düzenlenecek belgelerin Bölge Müdürlüklerine gönderilmesine gerek olmadığı, denetimler için işletmede kalması gerektiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Hafiz PEHLEVAN
TMGDK-DER YÖNETİM KURULU a. Yönetim Kurulu Başkanı